Billund Kirke

Adresse: Hans Jensensvej 4, 7190 Billund
Type: Idéoplæg, projektering og fagtilsyn
Bygherre: Billund Kirke Menighedsråd
År: 2022-23

70’ER-KIRKE MED MERE SJÆL
– OG STYRKET SYNERGI MED BILLUND CENTRET

Billund kirke er en integreret del af Billund Centret fra 1973, tegnet af arkitekterne Kuno og Ejner B. Mielby. Kirken er gennem årene udvidet med større knopskydninger, hvilket har svækket den oprindelige idé baseret på fællesskab med centrets øvrige kulturinstitutioner. Funktionerne er spredt ud i bygningerne, hvilket har svækket sammenhængskraften og oplevelsen af livet i kirken.

I forbindelse med kirkens 50-års jubilæum i 2023 gentænkes hovedstruktur og adgangsforhold, organisering og brug af personale- og menighedsfaciliteter, samt kirkerummets indretning og anvendelse. I kirken integreres et større kunstværk, som afsløres til jubilæet.

Kirkens adgangsforhold og sammenhæng med Billund Centret optimeres ved at nye udvidede menighedsfunktioner samles og placeres i nær tilknytning til den største af centrets fælles hovedindgange. Kontorer og personalefaciliteter samles i et nyt arbejdsmiljø baseret på en fælles opholdskerne, omringet af flexrum, flyverpladser og individuelle kontorer.

Kirkerummets organisering ændres med ny placering af alter, prædikestol og døbefont. Ved hjælp af en ny diagonal midtergang og en vinklet bænkopstilling med nye lettere bænke, en ny samlende totalbelysning, ny kunst med vinduesudsmykninger og aflukning mod en eksisterende menighedssal, skabes et mere fællesskabsbaseret, intimt, stemningsfyldt og rituelt rum.

En del nyere facadepartier udskiftes og facader bearbejdes, så Billund Centret igen fremstår som et samlet bygningskompleks.

Den endelige ombygning og indretning er et resultat af en længerevarende proces, hvor ideer er grundigt drøftet og udviklet sammen med kirkens brugere og ansatte. Blandt andet er der gjort brug af omfattende 1:1 mockup undersøgelser i kirkerummet.

Anna Mette Exner Arkitektur står for proces, idé, projektering, fagtilsyn og delt byggeledelse.

TIDSTYPISK ARKITEKTUR MED STORE KVALITETER

Ændringer og tilføjelser er udviklet på baggrund af analyser af de eksisterende arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter og karakteristika.

Kulturcentrets grundlæggende idé udtrykkes ved at alle borgere går ind ad samme dør, hvad enten man skal på biblioteket, i musikskolen, i cafeteriet eller i kirke. At kirken i dag er sidestillet med centrets øvrige funktioner er et tidstypisk antiautoritært træk fra 1970’erne, og samtidig et udtryk for velfærdssamfundets idealer om ligestilling og lige adgang til kultur og ressourcer for alle borgere.

Arkitektonisk er der tale om et fuldmuret anlæg i modernistisk stil med en synlig bærende betonkonstruktion og hvide betonelementer i facadepartier og søjlegange.

Kirkesalen er – som den øvrige del af Billund Centret – opført i mokkafarvede teglsten i sildebensmønster, i såkaldt August Rasmussen-forbandt. Kirkerummet er kvadratisk i sin grundform, og består af forskudte bygningsdele afvekslende med store glasfacader.

Den mørke teglsten, der også indvendig står i blank mur, tilfører i dag sammen med de mørke stolestader rummet en dunkel karakter, der modgås af gennemlysningen fra de mange glaspartier, båret af smalle betonpiller. Det flade loft er båret af betonribber, udfyldt af trækassetter.

Gulvet er lagt med betonfliser, og alterområdet i vest er udskilt fra det øvrige rum ved et podium på to trin. Såvel den rå beton som den blanke mur giver det indre en rustik karakter.

Det originale inventar og farver er valgt med inspiration fra Tempelpladsens Kirke i Helsinki fra 1969, og træværket og bænkenes hynder er violet. Kirkens udsmykning er centreret omkring korsmotivet over alterbordet udført i rustfrit stål af guldsmedene Helga og Bent Exner, der også har fremstillet altersølv, dåbsfad og -kande.

VIGTIG HISTORIE I BILLUND

Byggeriet af Billund Kirke blev, som en del af Billund Centret, opført fra 1971 med indvielse d. 15. april 1973. Arkitekterne Einar og Kuno Meilby stod for byggeriet. Idéen bag kirken og resten af centret kom fra den daværende direktør for Lego Godtfred Kirk Christiansen, og blev muliggjort ved midler fra Ole Kirks fond.

Allerede i starten af 1960’erne var der overvejelser om at bygge en kirke i Billund. Godtfred Kirk Christiansen ville gerne realisere sin fars, Ole Kirk Christiansens store ønske om at bygge en kirke her. Familien realiserede fra 1969 sammen med Ole Kirks Fond og kommunen planerne om et center med kirke, menighedslokaler, bibliotek, teatersal, børnehave, fritidshjem, cafeteria mm.

Kirken ligger i centrets sydvestlige hjørne, med korpartiet vendt mod vest. I 1985 blev kirken udvidet med to etager, mødelokaler og øverum til kor i nederste etage og kontorfaciliteter i øverste etage. Kirken har et 17 meter højt, fritliggende klokketårn.