AARHUS CYKLEBANE – BEVARINGSVÆRDIER & POTENTIALER

Slots- og Kulturstyrelsen har valgt at bede arkitektfirmaerne Anna Mette Exner og Cubo om at udarbejde en værdisætning af Aarhus Cyklebane, dvs. undersøge og analysere de miljømæssige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier og herefter opstille og blotlægge de potentialer og benspænd som bygningsanlæggene fremstår med. Hermed kan det belyses hvordan Aarhus Cyklebane som et fredet anlæg både kan leve videre med en beskyttelse af de eksisterende kvaliteter og samtidig benyttes til at fremme cykelsporten i samspil med den nødvendige skitserede videreudvikling af omgivelserne i Kongelunden.

Værdisætning og manual for Herning Højskole

Herning Højskole blev opført i 1961 efter tegninger arkitekt Viggo Møller-Jensen og Tyge Arnfred. Højskolen blev stiftet af den fremsynede væver og iværksætter Aage Damgaard, der ønskede at oprette en ny højskole for industriens ansatte, for at fremme udviklingen indenfor tekstilbranchen.

 

Højskolen blev placeret på åben mark og opført i modernistisk stil. Højskolen består af et markant højhus til elevværelser og en række lave enetages længer i røde tegl til fællesfunktioner og undervisningsboliger. Arkitekturen spiller således på kontrasten mellem det vertikale og horisontale, og bebyggelsen er et velbevaret tidstypisk eksempel på en funktionel modernistisk arkitektur udført i ærlige og rå materialer.

Højskolen er nu fredet. Tegnestuen udarbejder værdisætning og renoveringsmanual, som danner grundlag for fremtidig ombygning og restaurering.

Bogudgivelse – ’Rammer for udvikling’

Bogen indeholder bygningsbeskrivelser og værdisætning af 30 almene boligbebyggelser fra 40’erne og 50’ernes nordisk funktionalistiske murede bebyggelser og beton montagebyggerier. Byggerierne repræsenterer en central udvikling af det danske velfærdssamfund, og er udpeget som de bedste eksempler fra perioden, ud fra en forudgående kortlægning af almene boligers bevaringsværdier udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med Landsbyggefonden.

Bogen er skrevet af Jannie Rosenberg Bendsen med bidrag af Anna Mette Exner.

Rammer for udvikling’ blev lanceret november 2017 i forbindelse med Landsbyggefondens jubilæumsår på Almene Boligdage-messe i boligområdet Gellerup, i det midlertidige ’Iværksætterihus.’

Bogen kan hentes som webversion via Landsbyggefondens hjemmeside her:

WEBVERSION

Den trykte og indbundne udgave af bogen kan rekvireres hos Landsbyggefonden ved henvendelse til Lene Brandt Witt: [email protected]

Bygningsregistrering og værdisætning af Psykiatrisk Hospital, Risskov

Helbredelsesanstalten for Sindssyge i Nörrejylland (Jydsk Asyl) tegnet af Gottlieb Bindesbøll, indviet i 1852 som det første statsfinansieret sindssygehospital og imødekommer årtiers lægelig kritik af vilkårene for sindslidende.

Med Risskov Psykiatriske hospital udvikler Bindesbøll en arkitektonisk model for et nyt behandlingskoncept, hvor de arkitektoniske rammer er et centralt element i helbredelsen af psykiatriske patienter.

 

Bygningerne er karakteriseret ved et sammenhængende velbevaret ydre og enkelte originale rum af særlig funktionel karakter. Interiøret bærer generelt præg af gennemgribende renoveringer med nyere gulve, vægge og lofter.

De kulturhistoriske bygninger skal som et led i udviklingen af en ny bydel i Risskov renoveres og indrettes til almene boliger.

Anna Mette Exner Arkitektur har i den forbindelse udarbejdet en bygningsrapport, der belyser bygnings proceshistorie i et historisk rids, en bygningsgennemgang og bygningsbeskrivelse af de arkitektoniske værdier og iboende kvaliteter samt en værdisætning der skal fremtidssikre bygningsanlægget og de rumlige potentialer.

Registrering og værdisætning af Stations og lokomotivremise

Den mere end 100 år gamle lokomotivremise, der er ejet af Banedanmark, skal nu istandsættes og sælges, så bygningen vil blive sikret for fremtiden med nye funktioner.

I den forbindelse har Anna Mette Exner Arkitektur opmålt, registreret, analyseret og værdisat bygningsanlægget.

Lokomotivremisen er tegnet af jernbanearkitekten N.P.C. Holsøe i karakteristisk rundbuestil med rødstenstegl som hovedmateriale. Remiseanlægget fremstår markant og spektakulær i baneterrænet med sin vifteformede bygningskrop, blanke tegl og patinerede rundbuede remiseporte. Forfaldet, de rå materialer og slidte overflader i interiøret skaber en rå og mystisk atmosfære, der bliver væsentlig at bevare i forbindelse med den kommende revitalisering, istandsættelse og transformation af lokomotivremisen.

SAVE-registrering af Ø-gadekvarteret

Registrering af Ø-gadekvarteret, det tidligere arbejder- og håndværkerkvarter i Aarhus, efter Save-metoden der vedrører bygningernes ydre arkitektoniske, miljømæssige og kulturhistoriske værdier samt originalitet, teknisk tilstand og samlede bevaringsværdi.

Ø-gadekvarteret er i hovedtræk opført over en 60-årig periode fra 1870 til 1930, og karakteriseret ved bygningernes beskedne dimensioner og traditionelle arkitektoniske detaljeringer. Karakteristisk for kvarteret er dets klare bymæssige afgrænsning og veldefineret gaderum med de mere uensartede baggårde og baghuse i grønne miljøer.

SAVE-registrering af Ø-gadekvarteret

Ø-gadekvarteret er i hovedtræk opført over en 60-årig periode fra 1870 til 1930, og karakteriseret ved bygningernes beskedne dimensioner og traditionelle arkitektoniske detaljeringer. Karakteristisk for kvarteret er dets klare bymæssige afgrænsning og veldefineret gaderum med de mere uensartede baggårde og baghuse i grønne miljøer.

VELFÆRDSAMFUNDETS GULDALDER OG ALMENE BEBYGGELSER

Værdisætning af 12 større almene boligbebyggelser for Kulturstyrelsen, ved Jannie Rosenberg Bendsen, for Landsbyggefonden til en samlet rapport over 30 bebyggelser, som en del af Landsbyggefondens projekt ’Rammer for udvikling – kortlægning af almene boligers bevaringsværdier’. Rapporten munder eventuelt senere ud i et bogprojekt.

De udvalgte bebyggelser spænder fra den almene sektors tilblivelse i starten af 1900-tallet i nybarok, over 40’erne og 50’ernes nordisk funktionalistiske murede bebyggelser, 60’ernes kollektivhuse og montagebyggeri i beton, og 70’ernes tæt-lav bebyggelser, og er udført af bl.a. arkitekterne Poul Baumann, Edvard Heiberg, Kaj Fisker, Steen Eiler Rasmussen og Fællestegnestuen.

BESKRIVELSE AF BEBYGGELSEN FARUM MIDTPUNKT

Besigtigelse, og beskrivelse af bygningshistorie og bevaringsværdier, udført 2015 / 2016 for Kulturstyrelsen, for Landsbyggefonden, til en rapport over 30 væsentlige bebyggelser.